Y20-EB

SPD để nối đất được sử dụng để cân bằng nối đất
Loại bỏ sự khác biệt tiềm năng giữa các căn cứ khác nhau

Loại trình cắm được chia thành phần bảo vệ và giá đỡ

Nhấn vào đây để hỏi về sản phẩm này