Các công trình tiêu biểu

DANH SÁCH NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY TNHH SANKOSHA VIỆT NAM

Dự án

Thi gian thc hin

Tên ch đầu tư

Nguyên nhân

sa cha

 

Kết qu sau sa cha

Khi công

Hoàn thành

X lý h thngtiếp địa Nhà máy thđin Nm Pông

4/2017

6/2017

Công ty Za Hung

- Đin trở tiếp địa 3,5 không đáp ng quy phm( 1)

- Đã gp nhiu s c do xung sét hoc quá áp bt thường dn ti cháy hng TU, TI, các thiết b đđếm, các linh kin máy biến áp, các thiết b điu khin nhà trm gây gián đon sn xut

- Đin trở sau thi công 0,89 đáp ng quy phm.

- Sau khi nghim thu đưa vào sử dng, các s c gây hư hi thiết b được ngăn chn

Cung cp vt tư thiết b, thi công lp đặt và đấu ni hoàn thin h thng tiếp địa Trm OPY 500kV Nhà máy Thy đin Ialy

9/2017

11/2017

Công ty Thy đin Ialy

- Đin trở tiếp địa 1,35 không đáp ng quy phm ( 0,5) tn ti sut 15 năm không khc phc được, EVN đã nhiu ln cnh báo, nhc nh.

- Đã gp nhiu s c do xung sét hoc quá áp bt thường dn ti cháy hng TU, TI, gây gián đon sn xut

- Đin trsau thi công 0,45 đáp ng quy phm.

- Sau khi nghim thu đưa vào sử dng, các s c gây hư hi thiết b được ngăn chn

Kho sát, thiết kế, cung cpvt tư thiết b,thi công b sung h thng tiếpđịa Nhà máy thy đinSê San 3A

9/2018

11/2018

Công ty CP Đầu tư vàPhát trin Đin Sê San 3A

- Đin trtiếp địa 1,99 không đáp ng quy phm( 1) tn tisut 10 năm không khc phc được.

- Đã gp nhius c do xung sét hoc quá áp bt thường dnti cháy hng TU, TI, các thiết b đođếm gây gián đon snxut

- Đin trsau thi công 0,87 đáp ng quy phm.

- Sau khi nghim thu đưa vào sdng, các s c gây hưhi thiết b đượcngăn chn

X lý h thng tiếđịa TBA 110kV Thăng Bình

11/2018

12/2018

Công ty lưới đin cao thế min Trung

- Đin trở tiếp địa 1,3 không đáp ng quy phm ( 1)

- Đã gp nhiu s c do xung sét hoc quá áp bt thường dnti cháy hng TU, TI, các thiết b đđếm, các linh kin máy biến áp gây gián đon sn xut, mt đin khu vc

- Đin trở sau thi công 0,46 đáp ng quy phm.

- Sau khi nghim thu đưa vào sử dng, các s c gây hư hi thiết b được ngăn chn