Các công trình tiêu biểu

DANH SÁCH NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY TNHH SANKOSHA VIỆT NAM

Dán

Thigian thc hin

Tên chđầu tư

Nguyên nhân

sacha

 

Kếtqu sau sa cha

Khicông

Hoànthành

X lý h thngtiếp địa Nhà máy thyđin Nm Pông

4/2017

6/2017

Công ty Za Hung

- Đin trtiếp địa 3,5 không đáp ng quy phm( 1)

- Đã gp nhius c do xung sét hoc quá áp bt thường dnti cháy hng TU, TI, các thiết b đođếm, các linh kin máy biến áp, các thiết b điu khin nhàtrm gây gián đon snxut

- Đin trsau thi công 0,89 đáp ng quy phm.

- Sau khi nghim thu đưa vào sdng, các s c gây hưhi thiết b đượcngăn chn

Cung cp vt tưthiết b, thi công lp đặt vàđấu ni hoàn thinh thng tiếp địaTrm OPY 500kV Nhà máy Thy đinIaly

9/2017

11/2017

Công ty Thy đinIaly

- Đin trtiếp địa 1,35 không đáp ng quy phm( 0,5) tn tisut 15 năm không khc phc được,EVN đã nhiu ln cnhbáo, nhc nh.

- Đã gp nhius c do xung sét hoc quá áp bt thường dnti cháy hng TU, TI, gây gián đon snxut

- Đin trsau thi công 0,45 đáp ng quy phm.

- Sau khi nghim thu đưa vào sdng, các s c gây hưhi thiết b đượcngăn chn

Kho sát, thiết kế, cung cpvt tư thiết b,thi công b sung h thng tiếpđịa Nhà máy thy đinSê San 3A

9/2018

11/2018

Công ty CP Đầu tư vàPhát trin Đin Sê San 3A

- Đin trtiếp địa 1,99 không đáp ng quy phm( 1) tn tisut 10 năm không khc phc được.

- Đã gp nhius c do xung sét hoc quá áp bt thường dnti cháy hng TU, TI, các thiết b đođếm gây gián đon snxut

- Đin trsau thi công 0,87 đáp ng quy phm.

- Sau khi nghim thu đưa vào sdng, các s c gây hưhi thiết b đượcngăn chn

X lý h thngtiếp địa TBA 110kV Thăng Bình

11/2018

12/2018

Công ty lưới đincao thế min Trung

- Đin trtiếp địa 1,3 không đáp ng quy phm( 1)

- Đã gp nhius c do xung sét hoc quá áp bt thường dnti cháy hng TU, TI, các thiết b đođếm, các linh kin máy biến áp gây gián đon snxut, mt đinkhu vc

- Đin trsau thi công 0,46 đáp ng quy phm.

- Sau khi nghim thu đưa vào sdng, các s c gây hưhi thiết b đượcngăn chn