Thông tin sản phẩm

Thiết bị quang điện

Thiết bị quang điện

Surface mount type Optoelectronic device

Diode phát quang (LED), P-Series Diode phát quang (LED), P-Series
Mặt liên kết loại LED
Diode quang P-Series & PIN Diode quang Diode quang P-Series & PIN Diode quang
Bề mặt liên kết loại Diode quang